Verbinden en samenwerken binnen het beweeg- en sportaanbod in Oldenzaal!

Oldenzaal is een stad met ruim 31.000 inwoners. Een hele grote groep hiervan is al aan het bewegen of sporten. Wat zou het mooi zijn als we nog meer inwoners in beweging kunnen krijgen. Het gaat bij bewegen en sporten immers niet enkel om het verbeteren van de eigen prestatie of het winnen, maar vooral ook om gezondheid, beter bewegen, fitheid, beleving en gezelligheid. Naast doel is bewegen en sporten dus een middel! Het is een leuke vrijetijdsbesteding en draagt bij aan thema’s als leefbaarheid, betrokkenheid en (weer) mee kunnen doen. Meedoen aan bewegen of aan sport geeft vele inwoners aansluiting, van jong tot oud, ongeacht beperking, sociale status en afkomst en bewegen en sporten draagt bij aan normen en waarden in de samenleving. 

Uitvoeringsbudget aanvragen

Voor de uitvoering van de initiatieven uit het Oldenzaals Beweeg- en Sportakkoord (OBSA) zijn gelden beschikbaar. Deze zijn bedoeld voor ondersteuning en stimulering van de initiatiefnemers die het OBSA hebben ondertekend en actief bijdragen aan de realisatie hiervan.

Wij willen

Voor iedere inwoner

Dat het beweeg- en sportaanbod in de gemeente Oldenzaal voor iedere inwoner zicht-, vind-, bereik- en betaalbaar is.

Samenwerking

De samenwerking tussen de verschillende beweeg- en sportaanbieders, de gemeente, sociaal-maatschappelijke, jongeren-, ouderen-, 1e en 2e lijnszorgorganisaties en bedrijfsleven wordt versterkt om daarmee de verbinding mogelijk te maken tussen inactieve inwoners en het beweeg- en sportaanbod.

Nationaal Preventieakkoord

Het ‘Nationaal Preventieakkoord’ uitvoeren en bijdragen aan een rookvrije sportomgeving, verantwoord alcoholgebruik en een gezonde voedingsstijl.

Buitenshuis bewegen

De natuur bij het beweegaanbod betrekken en ‘buiten’ bewegen stimuleren.

Sociale en fysieke veiligheid

De sociale en fysieke veiligheid binnen het beweeg- en sportaanbod garanderen.

Aanbod versterken en verbreden

Het beweeg- en sportaanbod voor de jeugd in samenwerking met onderwijs, BoesCoolFit, beweeg- en sportaanbieders versterken en verbreden.

Sportaccommodaties

De beschikbare beweeg- en sportaccommodaties verduurzamen en aanpassen en de capaciteit uitbreiden door sportaccommodaties flexibel in te zetten.

Sportaanbod voor iedereen

Het beweeg- en sportaanbod geschikt maken voor iedereen en talenten stimuleren om zich optimaal te ontwikkelen.

Bewegen en sporten is voor iedere inwoner van Oldenzaal op een veilige, gezonde en plezierige manier mogelijk, nu en in de toekomst!

Onze ambities

Het Oldenzaals Beweeg- en Sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen die betrokken zijn bij het beweeg- en sportaanbod in Oldenzaal.

Met het zetten van de handtekeningen hebben de partijen de ambitie uitgesproken dat zij met elkaar willen samenwerken om het lokale beweeg- en sportaanbod te versterken en de maatschappelijke kracht te vergroten.

Gezamenlijk hebben we de vijf ambities uitgewerkt en daarbij verschillende acties benoemd die we willen gaan uitvoeren.

1. Vaardig in bewegen

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. We willen de samenwerking tussen de sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en bewegen & sport versterken. De ambitie is daarom meer kinderen en jongeren voldoende in beweging te laten zijn en de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheden om te buigen.

We geven voorlichting over bewegen en over gezonde leefstijl aan ouders, kinderen en professionals, we bieden bijvoorbeeld het ‘Leerplankader Gezonde Leefstijl’ aan om (meer) bewegen te stimuleren.

We ontwikkelen een breed beweegprogramma voor kinderen van 0 – 4 jaar (voorschools) en van 4 – 12 jaar (zowel binnen- als buitenschools) voor het gehele (speciaal) onderwijs.

We onderzoeken de mogelijkheden voor een ‘allround’ sport-/beweegaanbod op een aantal ‘centrale’ plekken waar onder begeleiding verschillende beweegmogelijkheden zijn voor zowel kinderen als ouderen; we verbinden daar waar mogelijk de ‘beweegparken’ en betrekken hierbij de verenigingen en accommodaties.

We bekijken op welke wijze we de samenwerking met kinderfysio- / -ergo- / bewegings-/ oefentherapeut op het gebied van (senso-)motorische ontwikkeling kunnen vergroten.

We organiseren de verlengde schooldag voor brede buiten- of naschoolse beweegactiviteiten i.s.m.  ouders / verzorgers / jongerenwerkers / vakleerkrachten / buurtbeweegcoaches / sport- en beweegaanbieders en BoesCoolFit waarbij de vakleerkracht de spil vormt. Hierbij betrekken we ook de BSM-leerlingen en rollen dit uit naar het VO.

We richten de route naar school of kinderopvang, de schoolomgeving / het schoolplein zo in dat bewegen wordt gestimuleerd tijdens en na school, we betrekken zoveel mogelijk de natuur hier bij (‘The daily mile’, ‘Groen voor steen’).

We stimuleren elke school om het certificaat ‘Gezonde school – Bewegen en sport’ te behalen.

2. Vitale sport- en beweegaanbieders

Sport- en beweegaanbieders vormen het fundament van de georganiseerde sport. Het is daarom van belang dat zij vitaal zijn. Een vitale sport- of beweegaanbieder heeft de basis op orde. Daar waar mogelijk ondersteunen ze maatschappelijke projecten. We zetten in op versterking, verbinding, kennisdeling en samenwerking met andere verenigingen, commerciële sportaanbieders, gemeente, het sociaal domein, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven.

We onderzoeken de mogelijkheden van andere vormen van lidmaatschap om bijvoorbeeld de mogelijkheid te hebben om voor een korte tijd te kunnen sporten (bijv. tijdens de winterstop) of meerdere sporten te kunnen beoefenen (het combi/omni-lidmaatschap).

We vergroten het aantal vrijwilligers binnen de vereniging door gericht ‘vraag’ en ‘aanbod’ bij elkaar te brengen. We bekijken de mogelijkheden om re-integreerders en inburgeraars te betrekken bij het vrijwilligerswerk en stimuleren vrijwilligers om meer ‘mee’ te doen door een slim ‘beloningssysteem’. We gaan de jongeren (14 – 17-jarigen) bij het vrijwilligerswerk betrekken.

We onderzoeken de mogelijkheden voor het aanstellen van een verenigingsmanager, accountmanager sport, verenigingsondersteuner waaraan vragen gesteld kunnen worden en die kennis kan uitwisselen.

We sluiten aan bij de Verenigingsmonitor van SportServiceOverijssel en gebruiken de tweejaarlijkse uitkomsten om hiermee een ‘vinger aan de pols’ te kunnen houden bij de vitaliteit van verenigingen.

We organiseren en faciliteren het elkaar ontmoeten en ondersteunen (sportcafé, sportplatform) waarbij wij ook nadrukkelijk de oudere jeugd willen betrekken. Ons doel is hiermee om kinderen en jongeren te binden en te blijven boeien voor sportverenigingen.

We stimuleren verenigingen om ouders actief te betrekken bij het sport-/beweegaanbod waar hun kinderen ook sporten, we laten ze meedoen of bieden een alternatief aanbod aan.

We zoeken de samenwerking met de ‘verlengde schooldag’.

We presenteren regelmatig ons sport- en beweegaanbod (al of niet geclusterd) in bijv. de Glimlach van Oldenzaal en benutten hierbij de social media en nieuwe vormen van communicatie.

We stemmen met elkaar af en bieden centraal cursussen / kadertraining / scholing / training / themabijeenkomsten / intervisie aan over bijv. positief coachen of hoe om te gaan met probleemgedrag.

We ontwikkelen binnen de vereniging een aanbod voor ouderen. Hiermee bereiken we meerdere doelen: – kader voor je club / vereniging, begeleiding van de jeugd, gezond ouder worden en het meedoen met elkaar. We sluiten aan bij BoesCoolFit 55+ en zetten waar mogelijk professionals in voor vitale ouderen.

3. Inclusief sporten en bewegen

Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Oldenzalers weinig of niet sport. Veel organisaties in het werkveld sport en andere betrokken organisaties willen graag een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Inclusief sport- en beweegaanbod is een mooie en effectieve manier om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten. Inclusie draagt bij aan het meedoen aan en het genieten van bewegen en sport.

We brengen in kaart welke verenigingen bezig zijn met een aanbod voor een bredere doelgroep. In welke mate wordt van dit aanbod al gebruik gemaakt en hoe kunnen we de deelname vergroten? We willen daarbij ook de behoefte onder de inwoners onderzoeken en daarmee het aanbod afstemmen op de vraag.

We stimuleren verenigingen een (gezamenlijk) inclusief aanbod te ontwikkelen en daar waar het al is te versterken, uit te breiden en / of te verbreden. We onderzoeken daarbij de belemmeringen die een breder aanbod bemoeilijken.

We versterken het deskundigheidsniveau van trainers / coaches, begeleiders en bestuur door kennis te delen en / of op te halen op het gebied van ‘aangepast / inclusief sporten’.

We kijken naar interventies en communicatiemiddelen die werken om moeilijk te bereiken (inactieve) doelgroepen te motiveren en te verleiden om deel te nemen aan sport en beweging.

We realiseren daar waar nodig en mogelijk een aangepaste sport-/ beweegaccommodatie en materialen.

We ontwikkelen een binnen- en buitenschools beweegaanbod voor specifieke groepen (motorische en / of  sociale en / of gedragsproblemen); we stimuleren talententraining (herkenning en ontwikkeling) bij verenigingen en verkennen de mogelijkheden van ‘Mixed Ability’.

4. Positieve sportcultuur

Een positieve (pedagogische) sportcultuur is een verenigingsklimaat waarbij kinderen met plezier en in een veilige omgeving kunnen sporten. Ouders en verzorgers zijn positieve supporters en trainers / coaches hebben aandacht voor de ontwikkeling van het kind.

We stimuleren en complimenteren positief gedrag binnen de gehele vereniging! We stimuleren en faciliteren het elkaar aan spreken op ongewenst gedrag en versterken het pedagogisch klimaat.

We realiseren ons dat verenigingen niet altijd de mogelijkheden of competenties hebben om adequaat en verantwoord te reageren op ongewenst gedrag of situaties in en om de sportvelden. We ondersteunen verenigingen bij het signaleren van ongewenst gedrag. Verenigingen zijn vaak prima in staat om adequaat te reageren op en corrigerend te handelen na ongewenst gedrag. Maar daar waar dat niet kan of lukt zal de wijze van doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie eenvoudig en eenduidig moeten zijn. We realiseren ons dat er veel kracht uitgaat van een vereniging. Zo kan een vereniging ook een middel zijn voor een bepaalde groep mensen om juist goed gedrag te laten zien. Een vereniging heeft ook sturend en corrigerend vermogen richting een individu alvorens er ‘opgeschaald’ dient te worden naar de professional.

We stellen een gezamenlijk gedragsreglement op. Dit reglement heeft een positief karakter waarmee we gezamenlijke onze kernwaarden binnen de sport willen uitdragen en communiceren. We houden dit actueel en zorgen er voor dat dit zichtbaar is voor iedere sporter of bezoeker.

We kiezen voor een uniforme werkwijze, een onafhankelijke, (de-)centrale vertrouwenspersoon / vraagbaak die de vraag op de juiste wijze kan verhelderen en daar waar nodig op de juiste plaats kan neerleggen. Deze vraagbaak heeft de kennis om met deze problematiek om te gaan en weet te handelen binnen de wettelijke kaders van de AVG.

We organiseren een cursusaanbod (met verschillende thema’s, zoals bijv. ‘Hoe om te gaan met ongewenst gedrag?’)

We stimuleren rookvrij gedrag en moedigen een gezonde leefstijl aan: de rookvrije generatie, rookvrije sportaccommodaties en de gezonde kantine.

5. Duurzame sportinfrastructuur

Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben we een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig. Het gaat hierbij niet alleen om de sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook om het groen in en om Oldenzaal. Overal waar gesport en bewogen wordt, moeten de voorzieningen op orde zijn.

De openbare ruimte is beweegvriendelijk ingericht, zodat sporten en bewegen hier vanzelfsprekend is. Dit onder andere door het verbinden van groene gebieden binnen en buiten Oldenzaal en het bieden van voldoende ruimte om het vrije buitenspelen te bevorderen, bijvoorbeeld door het openbaar toegankelijk maken van beweegvriendelijke plekken.

We streven naar een flexibel beheer en medegebruik van sport- en beweegaccommodaties (bijv. ook in de zomerperiode voor de 65+-er) en willen dat dit overzichtelijk / inzichtelijk / transparant / minder bureaucratisch / betaalbaar geregeld wordt. We willen hierbij ook dat het toezicht op de veiligheid geregeld is. Daar waar mogelijk willen we dat de accommodaties (sanitair en materiaal) naar huidige maatstaven worden gemoderniseerd.

We willen de speel- en beweegmogelijkheden van de openbare ruimte voor jong en oud optimaal benutten.

We willen de bestaande sportcomplexen voor de buurt / wijk open stellen zodat daar verschillende doelgroepen gebruik van kunnen maken en waar diverse activiteiten plaats vinden.

We stimuleren sport- en beweegaccommodaties gebruik te maken van duurzame energiebronnen en dat het onderhoud van de accommodaties efficiënt en duurzaam is ingericht.

We kijken naar de mogelijkheden van clustering van sport- en beweegaanbieders.

We stimuleren het gebruik van bestaande wandel-/fiets-/trimpaden en beweegplekken.

De implementatie van het Oldenzaals Beweeg- en Sportakkoord

Het ondertekenen van dit akkoord is het begin! Nu gaan we met elkaar van start om er uitvoering aan te geven. Het is een doorlopend proces waarbij dit akkoord de richting aan geeft. Het realiseren van onze ambities door middel van het uitvoeren van diverse activiteiten willen we met een kerngroep/platform monitoren en bewaken.

De kerngroep heeft een brede kennis op het gebied van sporten en bewegen, opvoeding en onderwijs, subsidies / financiële regelingen en kent de mogelijkheden van de sportbonden. Hierin heeft de gemeente Oldenzaal in ieder geval zitting in de rol van penningmeester, zij bewaakt de inzet van de budgetten en verstrekt de subsidie indien de overige leden van de kerngroep akkoord zijn.

We onderzoeken op welke wijze de kerngroep aan kan sluiten bij c.q. op kan gaan in een bestaand platform dat is samengesteld vanuit een brede vertegenwoordiging van het beweeg- en sportaanbod uit Oldenzaal. De kerngroep streeft er naar om activiteiten en / of interventies te clusteren zodat er meer budget beschikbaar komt voor de realisatie er van.

Bij de uitvoering van activiteiten hanteren we de volgende twee uitgangspunten: 

Liever één goed initiatief dan tien ‘kleine’ individuele initiatieven.

Meerdere verenigingen, organisaties en sportaanbieders maken samen één plan: daarmee bereiken we meer!

Deelnemers sportakkoord Oldenzaal