Het Oldenzaals Beweeg- en Sportakkoord

Voor de uitvoering van de initiatieven uit het Oldenzaals Beweeg- en Sportakkoord (OBSA) zijn gelden beschikbaar. Deze zijn bedoeld voor ondersteuning en stimulering van initiatiefnemers die het OBSA hebben ondertekend en actief bijdragen aan de realisatie hiervan.

Aanvraagprocedure

I.  Wie kan aanvragen?

Elke initiatiefnemer die het OBSA heeft ondertekend en het voortouw neemt bij de realisatie van één of meer doelstellingen/ambities uit het OBSA kan een bijdrage aanvragen. Hierbij gaat het om incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van initiatieven te stimuleren. Aanvragen kunnen ingediend worden door middel van het onderstaande aanvraagformulier.

II. Verdelingswijze

 • Aanvragen worden zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van een ondertekende aanvraag beoordeeld door het kernteam.
 • Aanvragen worden getoetst aan de hand van door de kerngroep opgestelde criteria.
 • Aanvragen die voldoen aan de criteria komen in aanmerking voor een bijdrage, zolang het plafond niet is bereikt. Voor de jaren 2020 t/m 2022 is jaarlijks een budget van € 18.000,00 beschikbaar. Uitgangspunt is om voor een enkelvoudige aanvraag max. € 1.000,00 beschikbaar te stellen, indien een aanvraag wordt gedaan door twee of meer organisaties die het OBSA hebben ondertekend wordt het maximale bedrag vast gesteld op € 2.500,=. Hier kan het kernteam beargumenteerd van afwijken.

III. Voorwaarden

 • De aanvrager heeft het OBSA ondertekend en neemt zelf ‘het voortouw bij de realisatie’ van een of meer initiatieven.
 • Aanvragen worden minimaal 6 weken voorafgaand aan het initiatief ingediend, inclusief een beknopt activiteitenplan en onderbouwde begroting, volgens het digitale format.
 • De gevraagde bijdrage is bestemd voor de realisatie van een specifiek actiepunt en sluit aan bij (één) ambitie(s) en/of (één) doelstelling(en) uit het OBSA.
 • Als meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het actiepunt draagt de aanvrager van het budget zorg voor de eventuele verdeling van het geld.
 • De aanvrager draagt door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan de realisatie van het initiatief. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering en via de aanvrager een deel van de stimuleringsbijdrage ontvangen.
 • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
 • De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door op aanvraag informatie (in woord en beeld) beschikbaar te stellen over de uitvoering van het initiatief. Deze informatie kan ook worden benut voor verslaglegging (via nieuwsbrief en website) en voor monitoring.
 • Bij wezenlijke wijzigingen in de uitvoering, wordt door de aanvrager overlegd met het kernteam. De aanvrager stort het geld terug, wanneer blijkt dat het actiepunt niet (in aangepaste vorm) kan worden uitgevoerd.

IV. Voorbeelden toetsingscriteria

 • In welke mate dragen de activiteiten bij aan de ambities uit het OBSA?
 • In hoeverre kunnen structurele effecten worden verwacht?
 • In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?
 • Hoe groot is de eigen inzet of bijdrage van de aanvrager?
 • Hoeveel deelnemers worden bereikt?
 • Komt het initiatief ten goede aan een of meerdere specifieke doelgroepen in de gemeente Oldenzaal?

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Er kan gevraagd worden om een aanvraag toe te lichten door een (publieke) presentatie te verzorgen en/of vragen te beantwoorden. Een (publieke) stemming kan onderdeel zijn van de besluitvorming.

Heeft u vragen? Neem contact op met de secretaris van het OBSA Francisca van de Schilde,  f.vandeschilde@impuls-oldenzaal.nl of bel 06-40 16 88 98.

Aanvraagformulier uitvoeringsbudget

Bijvoorbeeld: van 1 september tot en met 1 oktober
Bijvoorbeeld: Sportpark Vondersweijde
Gebruik een komma om organisaties te scheiden bijvoorbeeld: KNVB, Gemeente Oldenzaal
Inclusief de verwachte lange termijn effecten
Denk hierbij aan omschrijving doelgroep, invulling en evaluatie programma, is het vernieuwend, sluit het aan op doelstellingen/ambities uit het akkoord
Geef aan op welke wijze het initiatief gecontinueerd kan worden nadat de bijdrage uit het akkoord wordt beëindigd (denk hierbij ook specifiek aan de loon-/personeelskosten indien deze in de begroting zijn meegenomen)
Geef een globale begroting van uitgaven die u verwacht te maken voor het uitvoeren van de activiteit. Plaats meerdere regels in het bovenstaande tekst vak met een omschrijving van de uitgaven en de kosten ervan. Bijvoorbeeld: Huren van evenementen tent €1.000,- [ENTER] Huren materiaal voor de activiteit €500,-
Geef een globale begroting van de inkomsten die u verwacht te maken voor het uitvoeren van de activiteit. Plaats meerdere regels in het bovenstaande tekst vak met een omschrijving van de inkomsten met het bedrag van de inkomsten ernaast. Bijvoorbeeld: Bijdrage deelnemers 100 deelnemers x 5 euro = €500,- [ENTER] Bijdrage organisatie €1000 [ENTER] Bijdrage sponsoren €1000